Souhlas s užitím osobních údajů

Souhlas s užitím osobních údajů

Já,

jakožto uživatel internetové aplikace s názvem NEFTIO dostupné v síti Internet z internetových adres http://www.neftio.cz a https://app.neftio.cz

tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány :

  • správcem;
  • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
  • jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou , a to na 24 měsíců

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro

  • zasílání obchodních nabídek správce;
  • marketingové účely;
  • poskytování osobních údajů třetím osobám;
  • zařazení osobních údajů do databází;
  • zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • v písemné podobě;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením (užitím) výše popsané internetové aplikace