Souhlas s užitím osobních údajů

Souhlas s užitím osobních údajů

Já,

jakožto uživatel internetové aplikace s názvem NEFTIO dostupné v síti Internet z internetových adres http://www.neftio.cz a https://app.neftio.cz

tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány :

  • správcem;
  • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
  • jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou , a to na 24 měsíců

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro

  • zasílání obchodních nabídek správce;
  • marketingové účely;
  • poskytování osobních údajů třetím osobám;
  • zařazení osobních údajů do databází;
  • zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • v písemné podobě;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením (užitím) výše popsané internetové aplikace

NEFTIO Vám nyní nabízíme ZDARMA! Vyzkoušejte si jej.